Margaréta Étterem és Panzió (Cím: 8649 Balatonberény, Botond u. 6., telefon: +36303051811,  e-mail: info@margareta-guesthouse.hu adószám: 56257621134, a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő) a tevékenysége során végzett személyes adatok kezeléséről az alábbiak szerint tájékoztatja az érintetteket a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) alapján.

Jelen adatkezelési tájékoztató a https:/www.margareta-guesthouse.hu/ weboldal és a Margaréta Étterem és Panzió adatkezelését szabályozza.

Az adatkezelési tájékoztató elérhető a https:/www.margareta-guesthouse.hu/adatvedelmi-tajekoztato/  weboldalon.

 

AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE ÉS ELÉRHETŐSÉGE

A Margaréta Étterem és Panzió közös adatkezelési tevékenységet folytat, a közös adatkezelésben részt vevő adatkezelők: Pitvarosi Jánosné (8649 Balatonberény, Hétvezér u. 5., nyilv.sz.: 3109256);  Pitvarosi Róbert (8649 Balatonberény, Botond u. 6.) Felek megállapodása alapján az adatkezelés jelen tájékoztató történik.

Az adatkezelő képviselője:
Pitvarosi Róbert

Székhelye:
8649 Balatonberény, Botond u. 6.

Elérhetősége:
telefon: +36303051811,
e-mail  : info@margareta-guesthouse.hu

 

EGYES ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK

II.1. AJÁNLATKÉRÉS, SZOBAFOGLALÁS

Az adatkezelési tevékenység keretében az érintett a weboldalon keresztül jogosult szobát foglalni, ajánlatot kérni.

 

Kezelt személyes adat

 

Az adatkezelés célja

 

1.

Név (vezeték-és keresztnév)

 

A kapcsolatfelvételhez, az ajánlatkéréshez, a szobafoglaláshoz és a szabályszerű számla kiállításához szükséges.

 

2.

E-mail cím

 

Kapcsolattartás.

 

3.

Telefonszám

 

Kapcsolattartás, a szobafoglalással, az ajánlatkéréssel, a számlázással kapcsolatos kérdések hatékonyabb egyeztetése.

 

4.

Számlázási név és cím

 

A szabályszerű számla kiállítása, továbbá a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése.

 

5.

Foglalással kapcsolatos adatok (dátum és időpont, érkezés ideje, távozás ideje, felnőttek száma, gyermekek száma, gyermekek életkora, ellátás típusa, szobatípus)

 

A szobafoglalás és ajánlatkérés lehetővé tétele.

 

6.

Fényképes igazolvány másolata

2021.09.01-től csak fényképes igazolvánnyal lehet bejelentkezni a szállodákba. Ez azt jelenti, hogy már a babáknak is szüksége lesz személyire vagy útlevélre. )

 

7.

A szobafoglalás/ajánlatkérés időpontja

 

Technikai művelet végrehajtása.

 

8.

A szobafoglalás/ajánlatkérés-kori IP cím

 

Technikai művelet végrehajtása.

 

Az e-mail cím nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon.

 1. Az érintettek köre: A weboldalon szobafoglaló/ajánlatot kérő valamennyi érintett.
 2. Az adatkezelés jogalapja:

A kezelt adatok tekintetében az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása, illetve a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján jogi kötelezettség teljesítése. Az adatkezelés jogalapját biztosítja a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése, valamint a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény előírásainak (9/H. §) való megfelelés.

A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelés az adatok 1.,2.,3.,5.,7.,8. pontjai tekintetében az Ön hozzájárulásán alapul. Szükséges a személyes adatokat megadása, hogy tudjuk a szobafoglalást teljesíteni, vagy az ajánlatkérésre reagálni. Az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy nem tudjuk a szobafoglalását, ajánlatkérését feldolgozni. A 4., és 6. pont kezelésére jogi kötelezettség teljesítése miatt van szükség,  mely kötelezi a szálláshely-szolgálatót, hogy a vendégek törvényben meghatározott adatait a Kormány által kijelölt tárhelyszolgáltató által biztosított tárhelyen rögzítse. A Kormány által kijelölt tárhelyszolgáltató a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ). A törvénymódosítással bevezetett tárhely feladatait a Vendég Információs Zárt Adatbázis (VIZA) rendszer látja el. A VIZA rendszerről bővebb információ itt olvasható Vizainfo.hu.

 

 1. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:

Érintett ajánlatkérésére történő válasz megadása után azonnal, de legkésőbb három napon belül törlésre kerülnek az adatok, amennyiben nem foglalt szobát. Amennyiben Felhasználó foglalt szobát Szolgáltató rendszerében, ezzel a megrendelés (szerződés) jött létre, így a személyes adatok törlésének határideje eltérő, a számviteli bizonylatok esetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat.

A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.

 1. Az adatok megismerésére jogosult az adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő sales és marketing munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

 

II.2. ÁLTALÁNOS KAPCSOLATFELVÉTEL, KAPCSOLATTARTÁS

 1. Az adatkezelés célja:

Személyes adat

 

Az adatkezelés célja

 

Név

 

Azonosítás

 

E-mail cím

 

Kapcsolattartás, válaszüzenetek küldése

 

Telefonszám

 

Kapcsolattartás

 

Üzenet tartalma

 

A válaszadáshoz szükséges

 

A kapcsolatfelvétel időpontja

 

Technikai művelet végrehajtása.

 

A kapcsolatfelvétel-kori IP cím

 

Technikai művelet végrehajtása.

 

 

Az e-mail cím nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon.

 1. Az érintettek köre:A kapcsolati űrlapon keresztül üzenetet küldő valamennyi érintett.
 2. Az adatkezelés jogalapja:az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján.
 3. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:Az érintett törlési kérelméig tart.
 4. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei:A személyes adatokat az adatkezelőnek az erre felhatalmazott munkatársai kezelhetik.

II.3. HÍRLEVÉL, DM TEVÉKENYSÉG

 1. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében Érintett előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató, Adatkezelő reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott elérhetőségein megkeresse.
 2. Továbbá Érintett a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.
 3. Szolgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben Szolgáltató minden – a reklámüzenetek küldéséhez szükséges – személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg a Felhasználót. Felhasználó a reklámokról leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva.
 4. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

Személyes adat

 

Az adatkezelés célja

Név, e-mail cím.

 

Azonosítás, a hírlevélre való feliratkozás lehetővé tétele.

 

A feliratkozás időpontja

 

Technikai művelet végrehajtása.

 

A feliratkozás kori IP cím

 

Technikai művelet végrehajtása.

 

 1. Az érintettek köre: A hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett.
 2. Az adatkezelés célja: reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek (e-mail, sms, push üzenet) küldése az érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről, akciókról, új funkciókról stb.
 3. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés.
 4. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei:A személyes adatokat az adatkezelő sales és marketing munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.
 5. Az érintett bármikor, ingyenesen leiratkozhata hírlevélről.
 6. Az adatkezelés jogalapja:az érintett hozzájárulása, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, illetve a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (1) és (5) bekezdése:
 7. § (1) Ha külön törvény eltérően nem rendelkezik, reklám természetes személynek mint reklám címzettjének közvetlen megkeresése módszerével (a továbbiakban: közvetlen üzletszerzés), így különösen elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján - a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel - kizárólag akkor közölhető, ha ahhoz a reklám címzettje előzetesen egyértelműen és kifejezetten hozzájárult

(5) A reklámozó, a reklámszolgáltató, illetve a reklám közzétevője – a hozzájárulásban meghatározott körben – a náluk hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól nyilvántartást vezet. Az ebben a nyilvántartásban rögzített – a reklám címzettjére vonatkozó – adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezelhető, és harmadik fél számára kizárólag az érintett személy előzetes hozzájárulásával adható át.

 1. Tájékoztatjuk, hogy
 • az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul.
 • a személyes adatok szükségesek, amennyiben hírlevelet szeretne kapni tőlünk.
 • az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy nem tudunk Önnek hírlevelet küldeni.

II.4. SZOLGÁLTATÁSNYÚJTÁSSAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

Adatkezelő a vendégeivel létrejött szerződés teljesítése érdekében – ideértve a szálloda szolgáltatásainak igénybevételével kapcsolatos díjak megfizetését is – kezeli a vendégek személyes adatait.

Az adatkezelés célja: az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások érintett által történő igénybevétele, az ellenérték meghatározása és számlázása.

Az adatkezelés jogalapja: olyan szerződés teljesítésének szükségessége, amelyben az érintett az egyik fél [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja], valamint a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény, illetve a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 69. § (1) és (2) bekezdésének rendelkezései szerinti jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja].

A kezelt személyes adatok köre: vezeték- és keresztnév, lakcím, születési hely, idő, neme, állampolgársága, anyja neve, személyazonosító vagy útiokmány azonosító adatai, rendszám, telefonszám).

Az adatkezelés időtartama: a személyes adatok érintett által történő megadásának időpontjától a szerződés teljesítésétől számított 5 évig (elévülési idő). Számla kibocsátása esetén az adatkezelés időtartama a személyes adatok érintett által történő megadásának időpontjától az adott üzleti évről készített beszámoló, üzleti jelentés, illetve könyvviteli elszámolás elkészítésétől számított 8 év. 

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az Adatkezelő a szolgáltatásait nem veheti igénybe.

Cégünk adatfeldolgozói szerződést kötött az adatfeldolgozói feladatokra, amelyben a Profitax Max Kft. vállalja, hogy további adatfeldolgozó igénybe vétele esetén kötelezően alkalmazza azokat az adatvédelmi és adatkezelési garanciákat, amelyeket az adatfeldolgozói szerződés előír számára, erre tekintettel a személyes adatok jogszerű kezelését az adatfeldolgozó esetében is biztosítjuk.

II.5. ONLINE BEJELENTKEZÉS

Az adatkezelési tevékenység keretében az érintett a weboldalon keresztül jogosult a bejelentkezési lapot kitölteni.

 

Kezelt személyes adat

 

Az adatkezelés célja

 

1.

Név (vezeték-és keresztnév, születési hely, idő, neme, állampolgársága, anyja neve, személyazonosító vagy útiokmány azonosító adatai, rendszám, telefonszám)

 

A panzióba történő bejelentkezéshez és a szabályszerű számla kiállításához szükséges.

 

2.

E-mail cím

 

Kapcsolattartás.

 

5.

Bejelentkezéssel kapcsolatos adatok (dátum és időpont, érkezés ideje, távozás ideje, felnőttek száma, gyermekek száma, gyermekek életkora, ellátás típusa, szobatípus)

 

A szobafoglalás és a bejelentkezés lehetővé tétele.

 

6.

Fényképes igazolvány másolata

2021.09.01-től csak fényképes igazolvánnyal lehet bejelentkezni a szállodákba. Ez azt jelenti, hogy már a babáknak is szüksége lesz személyire vagy útlevélre. )

 

7.

A bejelentkezéskori IP cím

 

Technikai művelet végrehajtása.

 

 

 1. Az érintettek köre: A weboldalon bejelentkező valamennyi érintett.
 2. Az adatkezelés jogalapja:

A kezelt adatok tekintetében az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása, illetve a GDPR 6. cikk c) pontja alapján az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése, valamint a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény, a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény végrehajtásáról szóló 235/2019. (X.15.) Korm.rendelet, a személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes arcképmás és aláírás felvételezés szabályairól szóló 414/2015. (XII.23.) Korm.rendelet előírásainak való megfelelés.

 1. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:

A bejelentkezést követően a személyes adatok törlésének határidejét a vonatkozó jogszabályok alapján kezeljük, a számviteli bizonylatok esetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat.

A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.

 1. Az adatok megismerésére jogosult az adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő sales és marketing munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

 

AZ IGÉNYBE VETT ADATFELDOLGOZÓK, TECHNIKAI ADATKEZELÉSI MŰVELETEK

III.1. Tárhely-szolgáltató

 1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Tárhely-szolgáltatás
 2. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:
 • DOTROLL KFT.
 • Székhely: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.
 • E-mail:  support@dotroll.com
 • Telefonszám: +36 1 432 3232
 1. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Az érintett által megadott valamennyi személyes adat.
 2. Az érintettek köre: A weboldalt használó valamennyi érintett.
 3. Az adatkezelés célja: A weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése.
 4. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelő és a tárhely-szolgáltató közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a tárhely-szolgáltató felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés.
 5. Az adatfeldolgozás jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) és f) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

 

III.2. Cookie-k (sütik) kezelése

 1. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok
 2. Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.
 3. Az adatkezelés célja: A felhasználók azonosítása és a látogatók nyomon követése.
 4. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:

Süti típusa

 

Munkamenet sütik (session)
Állandó vagy mentett sütik

Adatkezelés jogalapja

 

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése

 

Adatkezelés időtartama

 

A vonatkozó látogatói munkamenet lezárásáig tartó időszak

az érintett törléséig, maximum 30 nap

 

Kezelt adatkör

 

connect.sid

 

 

 1. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A cookie-k használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.
 2. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni.
 3. Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

 

III.3. Google Ads (Adwords) konverziókövetés használata

 1. A „Google Ads (Adwords) ” nevű online reklámprogramot használja az adatkezelő, továbbá annak keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).
 2. Amikor Felhasználó egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookie-knak az érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot, így a Felhasználó nem is azonosítható általuk.
 3. Amikor a Felhasználó a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le, akkor a Google és az adatkezelő is láthatja, hogy Felhasználó a hirdetésre kattintott.
 4. Minden Google Ads (Adwords) ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az Ads (Adwords) ügyfeleinek weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni.
 5. Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek – azt a célt szolgálják, hogy az Ads (Adwords) konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról. Azonban olyan információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik felhasználót azonosítani lehetne.
 6. Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután Ön nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban.
 7. További információ valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el: www.google.de/policies/privacy/

III.4. Közösségi oldalak

 1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre:

Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.

 1. Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon, és „lájkolta” a weboldalt.
 2. Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése.
 3. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.
 4. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.

 

III.5. Google térkép

 1. Az adatkezelés megnevezése: az oldal a Google Maps térképszolgáltatást használja. A szolgáltató a Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország.

A Google Maps funkcióinak használatához el kell mentenie IP címét. Ezeket az információkat rendszerint a Google egyesült államokbeli szerverére továbbítják, és ott tárolják. Az oldal szolgáltatójának nincs befolyása erre az adattovábbításra. Ha a Google Térkép aktiválva van, a Google használhatja a Google Web Fonts szolgáltatást a betűtípusok egységes megjelenítésére. Amikor meghívja a Google Térképet, böngészője betölti a szükséges webes betűtípusokat a böngésző gyorsítótárába, hogy helyesen jelenítse meg a szöveget és a betűtípusokat.

A Google Maps szolgáltatást az online ajánlataink vonzó bemutatása és az általunk a weboldalon megjelölt helyek könnyebb megtalálása érdekében használjuk.

 1. Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja értelmében jogos érdek. Ha ehhez megfelelő hozzájárulást kértek, az adatkezelés kizárólag a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja és a TTDSG 25. cikk (1) bekezdése alapján történik, amennyiben a hozzájárulás magában foglalja a cookie-k tárolását vagy az információkhoz való hozzáférést a felhasználó eszközén (pl. az eszköz ujjlenyomatát) a TTDSG értelmében. A hozzájárulás bármikor visszavonható.
 2. Adattovábbítás: Az USA-ba irányuló adattovábbítás az EU Bizottság általános szerződési feltételein alapul. A részletek itt találhatók: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ és https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

A felhasználói adatok kezeléséről a Google adatvédelmi nyilatkozatában talál további információt: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

 

III.6. Hozzájárulás a Usercentrics-hez

 1. Az adatkezelés megnevezése: a weboldal a Usercentrics hozzájárulási technológiáját használja, hogy megszerezze az Ön hozzájárulását bizonyos cookie-k végkészülékén történő tárolásához vagy bizonyos technológiák használatához, és ezt az adatvédelmi előírásoknak megfelelően dokumentálja. A technológia szolgáltatója a Usercentrics GmbH, Sendlinger Straße 7, 80331 München, weboldal: https://usercentrics.com/de/ (a továbbiakban: Usercentrics).
 2. Adattovábbítás: Amikor belép weboldalunkra, az alábbi személyes adatok kerülnek továbbításra a Usercentrics részére.
 3. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján. Az Ön hozzájárulása(i) vagy hozzájárulásának visszavonása
 • az Ön IP-címe
 • Információk a böngészőjéről
 • Információk a készülékről
 • a webhely látogatásának időpontja

Ezen túlmenően a Usercentrics cookie-t tárol az Ön böngészőjében annak érdekében, hogy az adott hozzájárulást vagy annak visszavonását Önhöz rendelhesse. Az így gyűjtött adatokat mindaddig tároljuk, amíg Ön nem kéri tőlünk azok törlését, saját maga törli a Usercentrics cookie-t, vagy az adatok tárolásának célja már nem áll fenn. A kötelező törvényi megőrzési követelmények változatlanok maradnak.

A Usercentrics-et arra használjuk, hogy megszerezzék a törvényileg előírt hozzájárulást bizonyos technológiák használatához. Ennek jogalapja a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének c) pontja.

 

III.7. A Google Analytics

1.Az adatkezelés megnevezése: a weboldal a Google Analytics webelemző szolgáltatás funkcióit használja. A szolgáltató a Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország.

A Google Analytics lehetővé teszi a webhely üzemeltetőjének, hogy elemezze a webhely látogatóinak viselkedését. A weboldal üzemeltetője különféle használati adatokat kap, mint pl B. Oldalmegtekintések, tartózkodási idő, használt operációs rendszerek és a felhasználó származása. Ezek az adatok a felhasználó megfelelő végkészülékéhez vannak hozzárendelve. Nincs felhasználói azonosító hozzárendelés.

Továbbá használhatjuk a Google Analyticset, pl. Rögzítse az egér és a görgetés mozgását és kattintását. Ezenkívül a Google Analytics különféle modellezési megközelítéseket használ a rögzített adatkészletek kiegészítésére, és gépi tanulási technológiákat használ az adatok elemzéséhez.

A Google Analytics olyan technológiákat használ, amelyek lehetővé teszik a felhasználó felismerését a felhasználói viselkedés elemzése céljából (például cookie-k vagy eszköz ujjlenyomat). A Google által a weboldal használatával kapcsolatban gyűjtött információkat rendszerint a Google egyesült államokbeli szerverére továbbítják és ott tárolják.

 1. Az adatkezelés jogalapja: A szolgáltatás igénybevétele az Ön hozzájárulásán alapul, a GDPR 6. cikk (1) bekezdése és a TTDSG 25. szakasz (1) bekezdése értelmében. A hozzájárulás bármikor visszavonható.

Az USA-ba irányuló adattovábbítás az EU Bizottság általános szerződési feltételein alapul. A részleteket itt találja: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ELVEK

A személyes adatok:

 • a) kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
 • b) gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi
  kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”);
 • c) az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);
 • d) pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai
  szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);
 • e) tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott
  tárolhatóság”);
 • f) kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is
  ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

Az adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).

 

Az adatkezeléssel kapcsolatos egyéb információk: adatkezelő minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megtesz egy esetleges adatvédelmi incidens (pl. személyes adatokat tartalmazó fájlok sérülése, eltűnése, illetéktelenek számára hozzáférhetővé válása) elkerülésére. Egy mégis bekövetkező incidens esetén a szükséges intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezetünk, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

AZ ÉRINTETT JOGAI

VI.1. A tájékoztatás kéréséhez való jog:

Az érintett személy az I. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet az adatkezelőtől arról, hogy a) mely személyes adatait, b) milyen jogalapon, c) milyen adatkezelési cél teljesítése érdekében, d) milyen forrásból, e) mennyi ideig kezeli, f) kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait. Az érintett kérelmét legfeljebb egy hónapon belül, az általa megadott elérhetőségen teljesíteni kell.

VI.2. A helyesbítéshez való jog:

Az érintett az I. pontban megadott elérhetőségeken keresztül írásban kérheti, hogy azadatkezelő módosítsa a rá vonatkozó pontatlan személyes adatát, kérheti a hiányos személyes adatok kiegészítését.

VI.3. A törléshez való jog

Az érintett az I. pontban megadott elérhetőségeken keresztül írásban kérheti a személyes adatainak a törlését, kivéve, ha az adatkezelés közérdekből valósul meg, jogszabályon alapul, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez vagy véleménynyilvánítás szabadságához, tájékozódáshoz való jog gyakorlásához szükséges.

VI.4. Adatkezelés korlátozásához (zárolásához) való jog

Az érintett az I. pontban megadott elérhetőségeken keresztül írásban kérheti, hogy az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, b) az érintett vitatja az adatok pontosságát, c) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának a korlátozását, d) az adatkezelőnek már nincsen szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igényei érvényesítéséhez, előterjesztéséhez vagy védelméhez. Az adatkezelés korlátozása az a) pontban foglalt esetben arra az időtartamra szól, amíg az adatkezelő megállapítja, hogy az adatkezelés jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. A b)-d) pontban foglalt esetben a korlátozás a kérelemben foglaltak szerinti ellenőrzés lefolytatásáig tart.

VI.5. A tiltakozáshoz való jog

Az érintett az I. pontban megadott elérhetőségeken keresztül írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen.

VI.6. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

 • postai úton az Adatkezelő részére megküldve Balatonberény, Botond u. 6. címen,
 • e-mail útján az info@margareta-guesthouse.hu e-mail címen.

VI.7. Jogorvoslat joga

Az érintett a jogai megsértése esetén:

 1. a) Panaszt jogosult benyújtani a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (Magyarország felügyeleti hatósága), amelynek

elérhetősége:

Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Telefon: +36 (1) 391-1400

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

web oldala: https://www.naih.hu

A jogérvényesítés módjára az Infotv. 22-23. §-a, valamint az 52-58. §-a vonatkozik.

 1. b) Emellett panaszt nyújthat be más tagállam felügyeleti hatóságánál is.
 2. c) A 2016. évi CXXX. törvény (Pp.) vonatkozó rendelkezései alapján joga van peres eljárást is kezdeményezni.